Projekt w trakcie realizacji

Okres realizacji od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 r.

Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu to kwota 1 561 897,15 zł.

 

Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 32 podmioty z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 19 organizacji, w tym pszczyńskie hospicjum!

Pomoc będzie kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Kadra hospicjum będzie mogła pomagać seniorom i ich opiekunom w miejscu zamieszkania, biorąc pod uwagę konkretne, indywidualne potrzeby osoby starszej, jej sytuację społeczną i zdrowotną oraz możliwości i deficyty środowiska lokalnego, w którym żyje.

Projekt dotyczy osób mieszkających na terenie powiatu pszczyńskiego tzw. niesamodzielnych, a więc takich, które mają trudności w codziennych podstawowych czynnościach życiowych, są po 60. roku życia i nie pracują zawodowo, mogą mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Sytuacja życiowa tych osób może prowadzić do wykluczenia społecznego lub ubóstwa. Efektem opieki będzie polepszenie jakości ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia.

Hospicjum będzie także wspierać opiekunów faktycznych niesamodzielnych seniorów proponując im szkolenia, porady (m.in. psychologiczne i dotyczące innych form wsparcia społecznego i zdrowotnego) oraz tworząc warunki do wymiany doświadczeń. Pomoc hospicjum może również stworzyć im warunki do podjęcia porzuconej aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Chodzi o takie wzmocnienie opiekunów, aby w przyszłości, już samodzielnie, lepiej sobie radzili z opieką nad seniorem, ale również zadbali o własną sytuację wynikających z nadmiaru obowiązków – nadszarpnięte zdrowie, mocno ograniczoną aktywność towarzyską, społeczną, zawodową.

Proces rekrutacji do nowych działań pszczyńskiego hospicjum rozpocznie się od 1 lipca, w oparciu o kryteria zdrowotne i  dochodowe. Od 1 lipca 2019 r. formularze będą dostępne na stronie internetowej hospicjum oraz w jego biurze. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa będzie polegać na pracy w domu chorego wykwalifikowanej opiekunki oraz na zapewnieniu usług specjalistycznych: pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych.

W ciągu trzech lat  wsparciem objętych zostanie 78 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę projektu, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki.


Projekt w trakcie realizacji

Okres realizacji od 16 września 2019 r. do 15 września 2021 r.

Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu to kwota 851 010,00 zł.

Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 28 organizacji, w tym pszczyńskie hospicjum!

Proces rekrutacji do nowych działań pszczyńskiego hospicjum rozpocznie się od 16 września, w oparciu o kryteria zdrowotne i  dochodowe. Od 16 września 2019 r. formularze będą dostępne na stronie internetowej hospicjum oraz w jego biurze. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa będzie polegać na pracy w domu chorego wykwalifikowanego zespołu. Przewidujemy jedną wizytę tygodniowo pielęgniarki, dwie wizyty w tygodniu opiekunki, dwie wizyty w miesiącu lekarza oraz w zależności od potrzeb wizyty fizjoterapeuty i psychologa (nie mniej niż raz w miesiącu.

W ciągu dwóch lat  wsparciem objętych zostanie 40 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę projektu, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki.


Projekt w okresie trwałości

Projekt pod nazwą „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” był realizowany od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Projekt opracowany przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie dotyczący organizacji i prowadzenia opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Projekt pod nazwą „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” otrzymał dofinansowanie w wysokości  blisko 725 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Osoby niesamodzielne (inaczej tzw. zależne) w codziennym funkcjonowaniu są uzależnione od pomocy innych
w wykonywaniu codziennych czynności:  odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji i zaopatrzenia gospodarstwa domowego. Najczęstszą  przyczyną niesamodzielności są starość  i choroby.  W Polsce brakuje świadczeń dla osób niesamodzielnych, głównie opiekują się nimi najbliżsi, którzy również nie mogą liczyć na systemowe wsparcie. Tymczasem opieka nad osobą chorą zmienia wiele aspektów życia opiekuna:  jego sytuację zawodową, finansową, relacje z innymi , a nawet pogarsza stan zdrowia.

Zgodnie z projektem pszczyńskie hospicjum od 3 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku  obejmie bezpłatną opieką domową 33 mieszkańców terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna): Bierunia, Bojszowa, Wyr, Orzesza i Ornontowic .

Pomoc będzie kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 19-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum, jego kadrę pielęgniarską, psychologów i rehabilitantów. Opieka sprawowana będzie w okresach kwartalnych. Maksymalny czas opieki dla jednej osoby, w ramach projektu, to pół roku. Jednocześnie projekt pozwala również na poprowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.

− Bardzo często do hospicjum zgłaszają się osoby, które szukają pomocy dla swoich bliskich wymagających stałej opieki. Dlatego Dom Ojca Pio, który budujemy, będzie się składał z hospicjum stacjonarnego i  oddziału dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych. Opiekę hospicyjną prowadzimy już od 19 lat, a opieka nad osobami niesamodzielnymi to kolejna działalność, której się podejmujemy, ponieważ jest na nią bardzo duże zapotrzebowanie. Dzięki projektowi będziemy ją prowadzić odwiedzając potrzebujących w domach i  stacjonarnie, gdy zakończymy budowę Domu Ojca Pio − mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Zachęcamy do zgłaszania osób do objęcia opieką domową.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl