14 marca 2019

13 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Prezes hospicjum, Teresa Buczak podsumowała rok 2018 oraz 4-letnią kadencję zarządu. Poniżej fragmenty sprawozdania merytorycznego.

Przedsięwzięć i zmian, które dokonały się w minionym roku jest kilkadziesiąt. Praca hospicjum odbywa się w zespołach, takich jak: zarząd, zespół liderów, zespół medyczny, zespół wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi, zespół opiekujący się osobami niesamodzielnymi, zespół wypożyczalni, zespół plastyczny, zespół do utrzymania porządku, zespół administracyjno-biurowy oraz zespół do spraw budowy Domu Ojca Pio.

W 2018 roku otoczyliśmy całościową opieką 170 chorych i ich rodziny. Łączny czas opieki to 7705 osobodni to tak jakbyśmy przez 365 dni roku mieli stale pod opieką 21 osób. Obecnie obejmujemy opieką jednaczasowo powyżej 40 do 50 osób chorych i ich rodziny. Opieka nad chorymi sprawowana była zgodnie z najlepszymi standardami hospicyjnymi przez wielodyscyplinarne zespoły. Nie było kolejek dla chorych. Ponadto przez cały rok kontynuowane były spotkania Wspólnoty Rodzin Osieroconych.
Obecnie w zespole mamy 11 pielęgniarek i 8 lekarzy. Odbywają się regularne spotkania zespołu medycznego, podczas których omawiane są trudniejsze problemy medyczne u chorych oraz prowadzone są systematyczne szkolenia wewnętrzne. Zespół uczestniczy również w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych.

Bardzo ważnym zadaniem w 2018 r. była kontynuacja budowy Domu Ojca Pio. Początkiem roku ogrodziliśmy teren budowy i wykonaliśmy ścianki działowe oraz dodatkowe okno w jadalni ośrodka opieki nad osobami starszymi. W maju przeprowadziliśmy konkurs na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Opieki i Przychodni. Odebranie prac nastąpiło 31 sierpnia 2018 r. W sierpniu zaprosiliśmy także do składania ofert na realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan. We wrześniu podpisaliśmy umowę z firmą  „Puchałka”, odbiór prac nastąpił 21 grudnia 2018 r. W październiku rozpoczęto również prace tynkarskie wewnątrz budynku (zakończone 30 listopada). Końcem roku zakupiliśmy drzwi zewnętrzne do dwóch pomieszczeń pomocniczych i kotłowni. Łącznie na budowę w 2018 roku wydatkowaliśmy kwotę 261 740,60 złotych.

W 2018 r. kontynuowaliśmy nowy kierunek naszej działalności – opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich domach. Zdobyte środki finansowe w ramach dotacji na realizację  projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosły w 2018 r. 489 993,10 złotych a całkowita kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu to wartość 650 845,12 złotych. Projekt umożliwił nam objęcie opieką osoby niesamodzielne, zależne, starsze w ich domach. Łącznie zaopiekowaliśmy się 45 osobami, które otrzymały kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc zarówno opiekunek jak i specjalistów w tym pielęgniarek, psychologów/terapeutów, fizjoterapeuty. Uruchomienie nowego kierunku sprawowanej opieki okazało się kołem zamachowym dla rozwoju hospicjum. Oprócz zdobytych doświadczeń i przyjętych zasad opieki dzięki dotacji możliwe było pozyskanie specjalistów i opiekunek stale współpracujących w oparciu o umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne. Z dotacji wyposażyliśmy również stanowiska pracy oraz zakupiliśmy potrzebne w trakcie opieki środki pielęgnacyjne, ochrony osobistej, opatrunkowe czy higieniczne.

W magazynie środków opatrunkowych i higienicznych jak co roku przeprowadzono inwentaryzację leków i materiałów opatrunkowych. Jak w latach poprzednich kontynuujemy sposób wykupu leków przepisywanych na receptę z refundacją na chorobę nowotworową. Gdy sytuacja materialna rodziny jest ciężka  pokrywamy koszty leków z własnych środków. W ubiegłym roku dokonaliśmy remontu tego magazynu. Pomieszczenie zostało wymalowane, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano aż pod sufit metalowe regały, na których rozmieszczono cały potrzebny asortyment.

W magazynie sprzętu (wypożyczalni przy ul. Antesa 4 w Pszczynie) w 2018 roku zrobiono remont pierwszego pomieszczenia i myjni. Wymieniono instalację elektryczną oraz przygotowano się do rozbudowy tej instalacji w kolejnych pomieszczeniach magazynu. Wbudowano nowe oświetlenie, wymalowano pomieszczenia oraz zakupiono meble, jako ciąg roboczy w pomieszczeniu przy myjni. Cały 2018 r. prowadzono systematyczne wypożyczenia. W 2018 roku ilość wypożyczeń samych łóżek wyniosła 552 to tak jakby w ciągu całego roku w dni robocze codziennie dwa łóżka były wypożyczane, dowożone i odbierane. Cały sprzęt poddawany jest systematycznym kontrolom i serwisowany.

Rok miniony był rokiem związanym ze wzrostem profesjonalizmu naszej organizacji poprzez wzrost naszych kompetencji ostatecznie udokumentowanych zdobyciem certyfikatu ISO 9001:2015 – certyfikacji systemu zarządzania jakością stosowanego w naszym hospicjum. Wdrożone zostały procedury medyczne, a ich ilość i zakres jest stopniowo poszerzany. Wdrożone zostały również procedury dekontaminacji oraz procedury związane z ochroną danych osobowych.

Podsumowując, rok 2018 był intensywnym rokiem prac związanych z naszym rozwojem. Ilość zrealizowanych zadań była bardzo duża, ale w trakcie ich realizacji staraliśmy się pamiętać o tym, co najważniejsze w posłudze hospicyjnej, o drugim człowieku. Rozwój hospicjum to rozwój każdego z nas, wzajemnie na siebie wpływamy i tworzymy tak wyjątkową wspólnotę.

Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano także zakończoną 4-letnią kadencję zarządu w składzie: Teresa Buczak – prezes, Mariola Rakoczy – wiceprezes, Urszula Napierała – wiceprezes, Renata Gazda – skarbnik, Marcelina Leki – sekretarz. Wybrano nowy zarząd w składzie: Teresa Buczak, Mariola Rakoczy, Urszula Napierała, Renata Gazda i Beata Zamlewska-Pałyga. Marcelina Leki musiała zrezygnować z kandydowania do zarządu w nowej kadencji ze względu na pełnienie obowiązków radnej w radzie miejskiej Pszczyny.

Na zakończenie warto dodać, że data Walnego Zgromadzenia Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w 2019 r. zbiegła się z dniem szóstej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Apostolską, a bieżący rok jest wyjątkowy w historii stowarzyszenia, ponieważ obchodzi ono swój jubileusz 20-lecia (1999−2019).

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl