Pszczyna, 12.08.2020 r.

Rozeznanie aplikacyjne nr HOSP/RPO/2/2020

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

OPIEKUNA/OPIEKUNKI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków opiekuna osoby niesamodzielnej w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę) w okresie od dnia 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r. tj. przez 12 miesięcy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel działu Hospicjum św. Ojca Pio obejmującego opieką osoby niesamodzielne w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Zadania do zrealizowania:
Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnacja zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności),
e) współpraca z całym zespołem,
f) współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki,
g) dokumentowanie prowadzonej opieki,
h) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
i) udział w naradach zespołu oraz spotkaniach, szkoleniach organizowanych w siedzibie Hospicjum.

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:
Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:
a) ukończyła lub jest w trakcie kursu opiekuna medycznego lub innego kurs opiekuna lub ukończyła szkolenie dla opiekuna osoby niesamodzielnej,
b) posiada prawo jazdy kat. B.
Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

4. Do zaoferowania mamy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– powiększenie doświadczenia zawodowego,
– pracę w dobrym, zgranym zespole.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
– życiorys zawodowy,
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
– formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa 24.08.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

Oferty mogą być dostarczone listownie lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie www.hospicjumojcapio.pl w zakładce Pomagamy -> Ochrona danych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej