Pszczyna, 26.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr HOSP/RPO/6/2020

 

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z realizacją projektu „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, zaprasza do złożenia oferty na stanowisko:
OPIEKUN/OPIEKUNKA OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85312100-0 – Usługi opieki dziennej

1. Zamawiający:
Hospicjum św. Ojca Pio
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
43-200 Pszczyna
e-mail : pio@hospicjumojcapio.pless.pl
Adres internetowy: www.hospicjumojcapio.pl
tel. 32 4457808
NIP – 6381523665
REGON – 276 577 429
KRS – 0000130935

Osoba do kontaktów: Teresa Buczak
Tel. 601243415

2. Miejsce publikacji ogłoszenia:
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Strona internetowa www.hospicjumojcapio.pl

3. Tryb postępowania
Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

4. Charakter zamówienia: umowa cywilno-prawna

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Czas obowiązywania umowy – od daty podpisania umowy do 15.09.2021 r.
Miejscem realizacji zadań będzie siedziba Zamawiającego oraz domy osób podopiecznych na terenie powiatu pszczyńskiego.

6. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków opiekuna/opiekunki dla osób niesamodzielnych
w ramach projektu „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą członkami zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. W ramach projektu planujemy 2 wizyty tygodniowo opiekunek/opiekuna u każdego chorego. Harmonogram wizyt i ich rozłożenie określone zostanie indywidualnie w uzgodnieniu z chorym i jego rodziną. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7. Zadania do zrealizowania na stanowisku opiekuna/opiekunki dla osób niesamodzielnych – przewidujemy wybór 2 osób.
Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnacja zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności);
e) współpraca z całym zespołem;
f) współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki;
g) dokumentowanie prowadzonej opieki;
h) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
i) udział w naradach zespołu oraz spotkaniach, szkoleniach organizowanych w siedzibie Hospicjum.

8. Wymagania dotyczące kwalifikacji:
Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

a) ukończyła lub jest w trakcie kursu opiekuna medycznego lub innego kurs opiekuna lub ukończyła szkolenie dla opiekuna osoby niesamodzielnej;
b) posiada prawo jazdy kat. B;

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączanych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Życiorys zawodowy poświadczający długość stażu pracy i jej rodzaj.
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
4. Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2).
5. Oświadczenie łącznej liczbie wykonywanych godzin pracy w miesiącu na wszystkich zajmowanych stanowiskach ( załącznik nr 3).

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Oferenta w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. Do oferty należy dołączyć dokumenty opisane w pkt. 9. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i z opisem: OFERTA na usługi opiekuna/opiekunki w ramach projektu „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Termin składania oferty upływa 04.09.2020 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Oferty mogą być dostarczone listownie lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.

12. Procedura naboru / ocena ofert:
Ocena kandydatur jest dokonywana przez Komisję, w skład której wchodzą osoby reprezentujące Zamawiającego. Ocena kandydatur nastąpi w 2 etapach:
1. Ocena formalna złożonych dokumentów – weryfikacja kompletności oraz terminowości złożonej dokumentacji ofertowej oraz spełnienia warunków i wymagań obowiązkowych. Do kolejnego etapu oceny przechodzą wyłącznie kandydatury, które spełniły warunki wymagane.
2. Ocena merytoryczna – wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, uzyskane dodatkowe punkty wpływają na ocenę oferty.

Ilość uzyskanych punktów jest liczona następująco:

Ilość pkt=Łączna ilość punktów dodatkowych/maksymalna ilość punktów dodatkowych*30%+najniższa zaproponowana stawka/stawka proponowana * 70%

Dodatkowe punkty (po 1 pkt za każdą pozytywną odpowiedź) można uzyskać za:
– osoba posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi
– osoba posiada doświadczenie minimum 3 letnie w pracy w środowisku/domach osób chorych
– osoba posiada doświadczenie w opiece nad chorymi hospicyjnymi

Przy spełnieniu wszystkich warunków wymaganych wybrane zostaną oferty o najwyższej liczbie punktów.

Kryterium Ocena punktowa Waga ocen
Dodatkowe pozytywne cechy oferty Łączna ilość punktów dodatkowych/maksymalna ilość punktów dodatkowych*30% 30%
Zaproponowana cena jednostkowa brutto Ilość punktów = najniższa zaproponowana stawka/stawka proponowana * 70% 70%

13. Możliwość udzielenia zamówień dodatkowych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w zakresie objętym niniejszym zapytaniem jeżeli wystąpi taka konieczność dla prawidłowej realizacji projektu, np. w przypadku zastępstwa za inną osobę lub w przypadku innej okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć.

14. Informacje końcowe
• Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 3 dnia do upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi będą umieszczone na stronie internetowej wskazanej
w punkcie 1.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zamówienia. Dokonaną zmianę treści warunków Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.
• Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
• Oferent ponosi koszty przygotowania oferty bez możliwości ich odzyskania od Zamawiającego.
• Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie hospicjumojcapio.pl w zakładce Pomagamy – Ochrona danych.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o łącznej liczbie wykonywanych godzin pracy w miesiącu na wszystkich zajmowanych stanowiskach, z i bez uwzględnienia godzin oferowanych w ofercie ( załącznik nr 3).
4. Treść ogłoszenia

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej