Projekt „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”:

  • OKRES REALIZACJI: 16.09.2019 r. – 14.12.2021 r. 
  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 791 439,30 ZŁ

W ramach projektu zapewniono kompleksową, wysokiej jakości opiekę wykwalifikowanego zespołu w domu chorego składającego się z lekarza, pielęgniarki, opiekunki, fizjoterapeuty i psychologa.

Projekt przygotowany przez hospicjum został oceniony w drodze konkursu, do którego zgłosiło się 40 podmiotów z województwa śląskiego. Dofinansowanie otrzymało 28 organizacji, w tym pszczyńskie hospicjum.


Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”: 

  • OKRES REALIZACJI: 1.09.2020 r. – 29.11.2021 r.
  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 599 365,47 zł

Głównym celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska w postaci zorganizowania i zapewnienia wielostronnej pomocy specjalistycznej dla osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chorym zapewniono pielęgnację koordynowaną przez pielęgniarkę, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną oraz opiekę higieniczną. Natomiast dla opiekunów faktycznych – grupy wsparcia i szkolenia. Efektem opieki było polepszenie jakości życia chorych, ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia, a szczególnie opiekunów rodzinnych.

Z projektu skorzystali mieszkańcy terenu LSR Ziemia Pszczyńska, tj.: powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.


Projekt „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”.

  • OKRES REALIZACJI: 1 lipiec 2017 r. –  31 grudzień 2018 r.
  • W RAMACH PROJEKTU POMOC OTRZYMAŁO: 46 PODOPIECZNYCH, co stanowi 139,39 % wykonania założeń projektu.
  • DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 650 767,88 zł

Projekt opracowany przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie dotyczył organizacji i prowadzenia opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi). Projekt wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Osoby niesamodzielne (inaczej tzw. zależne) w codziennym funkcjonowaniu są uzależnione od pomocy innych w wykonywaniu codziennych czynności: odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji i zaopatrzenia gospodarstwa domowego. W Polsce brakuje świadczeń dla osób niesamodzielnych, głównie opiekują się nimi najbliżsi, którzy również nie mogą liczyć na systemowe wsparcie. Tymczasem opieka nad osobą chorą zmienia wiele aspektów życia opiekuna: jego sytuację zawodową, finansową, relacje z innymi , a nawet pogarsza stan zdrowia.

Zgodnie z projektem pszczyńskie hospicjum objęło bezpłatną opieką domową 46 mieszkańców terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna) oraz z Bierunia, Bojszów, Wyr, Orzesza i Ornontowic.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl