Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020

  • OKRES REALIZACJI: 1.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
  • WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 644 479,00 zł
  • ZASADY OBJĘCIA OPIEKĄ

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Projekt obejmuje osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia, w tym osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Dla chorych objętych opieką, projekt zakłada opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną.
Dla opiekunów faktycznych organizację grupy wsparcia, szkolenia oraz pomoc specjalistyczną.

Z projektu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie LSR Ziemia Pszczyńska, która obejmuje; powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie w ramach projektu może być bezpłatne lub częściowo płatne w zależności od sytuacji chorych:

  1. bezpłatnie – przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. częściowo odpłatnie – w przypadku osób kwalifikujących się do wsparcia, lecz nie spełniającymi powyższego warunku. W tym wypadku odpłatność za realizację usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej będzie wynosiła 10 złotych/godz.

Efektem opieki będzie polepszenie jakości życia chorych, ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi interesie ogólnym wyniesie 24 os.

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej hospicjum i w jego biurze. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl