20 stycznia 2024

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku”.

Na koniec 2022 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln. Wskazuje to na kontynuację procesu starzenia się ludności. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski osiągnął poziom 25,9%. Według prognozy demograficznej w perspektywie do roku 2060 spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym. W 2060 r. w Polsce ma mieszkać 11,9 mln osób starszych.
Wg prognoz GUS, w większości powiatów w naszym kraju w 2033 roku ponad 20 proc. populacji będzie miało 65 lat. W 2030 roku na każdą osobę w wieku emerytalnym w Polsce będą przypadać mniej niż trzy osoby w wieku aktywności zawodowej.

W 2022 r. najliczniejszą grupę seniorów stanowiły osoby w wieku 65–69 lat. Ich udział w ogólnej liczbie osób starszych wyniósł 25,7%. Wśród seniorów, podobnie jak w całej populacji, przeważają kobiety. Udział kobiet w zbiorowości osób starszych w 2022 r. wyniósł 58,1%. W grupie osób w wieku 60 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadało 139 kobiet.

W 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego gospodarstwa domowe osób starszych nominalnie miały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Osoby w wieku 60 lat i więcej, żyjące w gospodarstwach domowych złożonych wyłącznie z osób w tym wieku, dysponowały przeciętnym miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w wysokości 2623 zł, tj. nominalnie o 11,4% wyższym niż rok wcześniej. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych seniorów ukształtowały się na poziomie 1896 zł (nominalny wzrost o 13,4% w porównaniu z rokiem 2021).

Jedną z form aktywności osób starszych w Polsce jest wolontariat. Osoby w wieku 60–89 lat stanowiły łącznie nieco ponad jedną czwartą wszystkich wolontariuszy działających w Polsce.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej