Rozeznanie aplikacyjne nr 2/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

– Wykonanie pierwszej wizyty w środowisku domowym osoby niesamodzielnej wraz z opiekunem w celu ostatecznej kwalifikacji osoby niesamodzielnej do programu.

– Postawienie diagnozy potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz zakresu potrzebnej pomocy.

– Ustalenie indywidualnego miesięcznego planu opieki nad osobą niesamodzielną oraz jej rodziną oraz harmonogramu i zakresu planowanej pomocy.

– W razie potrzeby współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową osoby niesamodzielnej.

– Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, udzielanie porad.

– Wsparcie opiekuna w zakresie pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

– Edukacja zdrowotne osób będących pod opieką dotycząca samoopieki i samopielęgnacji oraz członków ich rodzin.

– Przygotowanie chorego i jego rodziny  do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształcenie umiejętności  w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

– Wsparcie psychiczne rodziny.

– Kierowanie zespołem opiekującym się osobą niesamodzielną m.in. podczas spotkań, narad, przy przyjęciu, podczas podejmowania decyzji o przedłużeniu opieki, przy wypisaniu osoby niesamodzielnej.

– Prowadzenie dokumentacji .

– Udział w spotkaniach zespołu i grupy wsparcia.

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

posiada tytuł magistra pielęgniarstwa lub jest pielęgniarką/pielęgniarzem z ukończoną specjalizacją:

– w dziedzinie pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej lub

–  w dziedzinie opieki długoterminowej lub

– w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Wymagany co najmniej 10-letni staż w pracy w zawodzie.

Posiada prawo jazdy kat. B.

Dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

4. Do zaoferowania mamy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

– powiększenie doświadczenia zawodowego,

– pracę w dobrym, zgranym zespole.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

– życiorys zawodowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

– formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Przewidujemy zatrudnienie dwóch pielęgniarek/pielęgniarzy.

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej