JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 1. Odpowiedni wniosek (pobierz PDF / DOC) trzeba złożyć do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem zamieszkania chorego.
  Wniosek można również odebrać w najbliższym:
  – Ośrodku Pomocy Społecznej
  – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego: Pszczyna, ul. Dworcowa 23, tel. 32 449 01 45, www.pcprpszczyna.pl)
  – Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego: punkt Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku znajduje się w Szpitalu Joannitas ul. Antesa 11)
 2. Zobacz, jak poprawnie wypełnić wniosek.
 3. Wniosek należy złożyć wraz z:
  – zaświadczeniem lekarza POZ o stanie zdrowia
  – dokumentacją medyczną (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
 4. Wniosek + zaświadczenie lekarskie + dokumentację medyczną należy:
  – przesłać pocztą do najbliższego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Info dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego:
  – pocztą należy przesłać na adres: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) 44-200 Rybnik,                   ul. Bolesława Chrobrego 39, tel. 32 423 72 02, www.pzon.rybnik.pl/
  – lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta PZON: Szpital Joannitas ul. Antesa 11 , parter, wysoki budynek obok                      kaplicy, tel. 32 449 23 83, e-mail: niepełnosprawni@powiat.pszczyna.pl tylko w wyznaczonych dniach w 2024 r.:
  9 i 23 stycznia, 6 i 20 lutego, 5 i 19 marca, 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca, 2 i 16 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1 i 15 października, 5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia.
 5. Można otrzymać następujące rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności:
  – orzeczenie w stopniu lekkim,
  – orzeczenie w stopniu umiarkowanym,
  – orzeczenie w stopniu znacznym.

TYTUŁU ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DAJE WIELE UPRAWNIEŃ W TYM:

 • W wypadku orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym:
  – Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (pieluchy, podkłady, pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, chodziki itp.).  Więcej…
  – Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. Więcej…
  – Fizjoterapię w warunkach domowych (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o tę formę rehabilitacji poza kolejką).
  – Usługi socjalne i opiekuńcze świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i in.
 • W wypadku orzeczenia o stopniu znacznym dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych i architektonicznych. Więcej…
 • W wypadku orzeczenia o stopniu umiarkowanym i znacznym zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek stały z pomocy społecznej. Więcej… 
 • W wypadku orzeczenia o stopniu znacznym (lub wskazaniu lekarza do stałej lub długotrwałej opieki nad chorym) świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna chorego. Więcej…

TYTUŁ ORZECZENIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIA DO:

 • KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE:
  – świadczeń opieki zdrowotnej w tym: lekarza, pielęgniarki i położnej POZ,
  – świadczeń szpitalnych, specjalistów w przychodniach i poradniach,
  – świadczeń rehabilitacyjnych (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu),
  – usług farmaceutycznych w aptekach,
  – świadczeń rehabilitacji leczniczej,
  – wyrobów medycznych tj. protezy, ortezy, buty specjalistyczne, soczewki. Więcej…
 • ULGI REHABILITACYJNEJ – odliczenia od dochodu:
  – wydatków na zabiegi rehabilitacyjne,
  – kosztów adaptacji i wyposażenia mieszkania,
  – kosztów zakupu leków (różnica pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi, a kwotą 100 zł),
 • KARTY PARKINGOWEJ
 • ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA ABONAMENTU RTV
 • ULGI NA TRANSPORT PUBLICZNY

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują również z tytułu:
– orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, które wydano przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia,
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS,
– orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydał lekarz orzecznik ZUS;
– orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z KRUS wydanego przed 1 stycznia 1998 r.;
– orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.*
– wyroków sądowych
– legitymacji.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej