Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 • OKRES REALIZACJI: 1.09.2020 r. – 29.11.2021 r.
 • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 599 365,47 ZŁ
  DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 547 807,15 ZŁ

Głównym celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Kompleksową pomoc zaplanowano w oparciu o doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Projekt przeznaczony był dla osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem. Dla chorych projekt zakładał opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną; dla opiekunów faktycznych – organizację grupy wsparcia, szkolenia i pomoc specjalistyczną. Z projektu mogły skorzystać osoby zamieszkałe na terenie LSR Ziemia Pszczyńska: powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.
Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie w ramach projektu mogło być bezpłatne lub częściowo płatne w zależności od sytuacji chorych:

 1. Bezpłatnie – dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Częściowo odpłatnie – w przypadku osób kwalifikujących się do wsparcia, lecz nie spełniającymi powyższego warunku. W tym wypadku odpłatność za realizację usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej będzie wynosiła 10 złotych/godz.

Celem opieki było polepszenie jakości życia chorych, ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia.

Realizacja ww. projektu po jego zakończeniu w ramach tzw. okresu trwałości, odbywała się na następujących zasadach:
Termin realizacji: 30.11.2021 – 29.11.2022
Planowana liczba chorych do objęcia pomocą: 24 osoby

 • świadczenie opieki wymagało podpisania umowy pomiędzy świadczeniobiorcą, czyli opiekunem rodzinnym chorego i Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
 • koszt opieki (świadczona przez wykwalifikowaną opiekunkę): 1 godzina – 25,00 zł
 • świadczeniobiorca ponosił również koszty dojazdu opiekunki do domu chorego, jeśli chory nie mieszkał na terenie miasta Pszczyna

W ramach trwałości projektu hospicjum zachowało wskaźniki kluczowe dla:
– liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – w wysokości 12 miejsc,
– liczby utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – w wysokości 12 miejsc.


Projekt „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”.

 • OKRES REALIZACJI: 1 lipiec 2017 r. –  31 grudzień 2018 r.
 • W RAMACH PROJEKTU POMOC OTRZYMAŁO: 46 PODOPIECZNYCH, co stanowi 139,39 % wykonania założeń projektu.
 • DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 650 767,88 zł

Projekt opracowany przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie dotyczył organizacji i prowadzenia opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi). Projekt wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Osoby niesamodzielne (inaczej tzw. zależne) w codziennym funkcjonowaniu są uzależnione od pomocy innych w wykonywaniu codziennych czynności: odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji i zaopatrzenia gospodarstwa domowego. W Polsce brakuje świadczeń dla osób niesamodzielnych, głównie opiekują się nimi najbliżsi, którzy również nie mogą liczyć na systemowe wsparcie. Tymczasem opieka nad osobą chorą zmienia wiele aspektów życia opiekuna: jego sytuację zawodową, finansową, relacje z innymi , a nawet pogarsza stan zdrowia.

Zgodnie z projektem pszczyńskie hospicjum objęło bezpłatną opieką domową 46 mieszkańców terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna) oraz z Bierunia, Bojszów, Wyr, Orzesza i Ornontowic.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej