Pszczyna, 15.11.2022 r.

 

Rozeznanie aplikacyjne nr HOSP/NIW/1/2022

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna” realizowanego w ramach Umowy nr 487/III/2021 na zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

OPIEKUNA/OPIEKUNKI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

 • Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków opiekuna osoby niesamodzielnej w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę) w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel działu Hospicjum św. Ojca Pio obejmujący opieką osoby niesamodzielne w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków na zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 realizowanego w ramach Umowy nr 487/III/2021 z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

 • Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

 1. a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
  i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
  i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
 2. b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
 3. c) pielęgnacja zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
  z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 4. d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
  i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności),
 5. e) współpraca z całym zespołem,
 6. f) współpraca z wolontariuszami w zakresie opieki,
 7. g) współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki,
 8. h) dokumentowanie prowadzonej opieki,
 9. i) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
 10. j) udział w naradach zespołu oraz spotkaniach, szkoleniach organizowanych w siedzibie

 

 • Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

 1. ukończyła lub jest w trakcie kursu opiekuna medycznego lub innego kursu opiekuna lub ukończyła szkolenie dla opiekuna osoby niesamodzielnej,
 2. posiada prawo jazdy kat.B.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

 

 • Do zaoferowania mamy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– powiększenie doświadczenia zawodowego,

– pracę w dobrym, zgranym zespole.

 

 • Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

– życiorys zawodowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

– formularz aplikacyjny (załącznik nr 1).

 

Termin składania aplikacji upływa 29.11.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.11.2022 r. o godz. 13:00 w  siedzibie Zamawiającego.

 

Oferty mogą być dostarczone listownie lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 4457808, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

 

Treść zapytania i wszystkie załączniki dostępne są na stronie www.hospicjumojcapio.pless.pl w zakładce ProjektyàProjekty NOWEFIO -> Ogłoszenia NOWEFIO

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie www.hospicjumojcapio.pl w zakładce Pomagamy – Ochrona danych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pełna treść ogłoszenia
Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1)

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej