Pszczyna, 2.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe nr HOSP/NIW/3/2021

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna” realizowanego w ramach Umowy nr 487/III/2021 na zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowiska,

PIELĘGNIARKI

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

 1. Zamawiający:

Hospicjum św. Ojca Pio

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

43-200 Pszczyna

e-mail : pio@hospicjumojcapio.pless.pl

Adres internetowy:  www.hospicjumojcapio.pl

tel. 32 7386262

 

NIP – 6381523665

REGON – 276 577 429

KRS – 0000130935

 

Osoba do kontaktów: Teresa Buczak

Tel. 601243415

 

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

Strona internetowa www.hospicjumojcapio.pl

 

 1. Tryb postępowania

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 1. Charakter zamówienia: umowa cywilno-prawna

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Czas obowiązywania umowy – od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Miejscem realizacji zadań będzie siedziba Zamawiającego oraz domy osób podopiecznych na terenie objętym projektem.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków pielęgniarki dla osób niesamodzielnych.

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą członkami zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Przewidujemy różne sytuacje u chorych i szacunkowo przyjmujemy 30 godzin miesięcznie – wizyty i porady, konsultacje telefoniczne lub w siedzibie hospicjum, praca zespołu – spotkania zespołu, ustalenia sposobu opieki, radzenia sobie w środowisku, rozwiązywania problemów. Planowana liczba osób chorych w tym samym miesiącu to 10 osób. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków na zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 realizowanego w ramach Umowy nr 487/III/2021 z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Zadania do zrealizowania na stanowisku pielęgniarki – przewidujemy do 2 osób do zatrudnienia.

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

– Wykonanie pierwszej wizyty w środowisku domowym osoby niesamodzielnej wraz z opiekunem w celu ostatecznej kwalifikacji osoby niesamodzielnej do programu.

– Postawienie diagnozy potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz zakresu potrzebnej pomocy.

– Ustalenie indywidualnego miesięcznego planu opieki nad osobą niesamodzielną oraz jej rodziną oraz harmonogramu i zakresu planowanej pomocy.

– W razie potrzeby współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową osoby niesamodzielnej.

– Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, udzielanie porad, konsultacji.

– Wsparcie opiekuna w zakresie pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

– Edukacja zdrowotne osób będących pod opieką dotycząca samoopieki i samopielęgnacji oraz członków ich rodzin.

– Przygotowanie chorego i jego rodziny  do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształcenie umiejętności  w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

– Wsparcie psychiczne rodziny.

– Kierowanie zespołem opiekującym się osobą niesamodzielną m.in. podczas spotkań, narad, przy przyjęciu, podczas podejmowania decyzji o przedłużeniu opieki, przy wypisaniu osoby niesamodzielnej.

– Prowadzenie dokumentacji .

– Udział w spotkaniach zespołu i grupy wsparcia.

 

 1. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będą zatrudnione osoby które:

– posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

– posiadają co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie,

– posiadają prawo jazdy kat. B.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi.

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączanych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
  2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu.
  3.Życiorys zawodowy poświadczający długość stażu pracy.
  4.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Oferenta w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

Do oferty należy dołączyć dokumenty opisane w pkt. 8

Oferta powinna być podpisana przez Oferenta.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i z opisem: OFERTA na usługi pielęgniarskie w ramach projektu „Specjalistyczne zespoły edukacyjno-opiekuńcze nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

 1. Termin składania oferty upływa 22.11.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty mogą być dostarczone listownie lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14:30 w  siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

 1. Procedura naboru / ocena ofert:

Ocena kandydatur jest dokonywana przez Komisję, w skład której wchodzą osoby reprezentujące Zamawiającego. Ocena kandydatur nastąpi w 2 etapach:

 1. Ocena formalna złożonych dokumentów – weryfikacja kompletności oraz terminowości złożonej dokumentacji ofertowej oraz spełnienia warunków i wymagań obowiązkowych.

Do kolejnego etapu oceny przechodzą wyłącznie kandydatury, które spełniły warunki wymagane.

 

 1. Ocena merytoryczna – wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, uzyskane dodatkowe punkty wpływają na ocenę oferty.

Ilość uzyskanych punktów jest liczona następująco:

Ilość pkt=Łączna ilość punktów dodatkowych/maksymalna ilość punktów dodatkowych*30%+najniższa zaproponowana stawka/stawka proponowana * 70%

 

Dodatkowe punkty (po 1 pkt za każdą pozytywną odpowiedź) można uzyskać za:

– Osoba posiada doświadczenie minimum 3 letnie w pracy w środowisku/domach osób chorych

– Osoba posiada co najmniej 5-letni staż w pracy w zawodzie

– Osoba ukończyła specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny:

– w dziedzinie pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej lub

–  w dziedzinie opieki długoterminowej lub

– w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub

– w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

– Osoba posiada doświadczenie w opiece nad chorymi hospicyjnymi.

– Osoba posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi.

– Osoba posiada wykształcenie wyższe pielęgniarskie.

Przy spełnieniu wszystkich warunków wymaganych wybrane zostaną oferty o najwyższej liczbie punktów.

Kryterium Ocena punktowa Waga ocen
Dodatkowe pozytywne cechy oferty Łączna ilość punktów dodatkowych/maksymalna ilość punktów dodatkowych*30% 30%
Zaproponowana cena jednostkowa brutto Ilość punktów = najniższa zaproponowana stawka/stawka proponowana * 70% 70%

 

 

 1. Możliwość udzielenia zamówień dodatkowych

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w zakresie objętym niniejszym zapytaniem jeżeli wystąpi taka konieczność dla prawidłowej realizacji projektu, np. w przypadku zastępstwa za inną osobę lub w przypadku innej okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć.

 

 1. Informacje końcowe
 • Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 3 dnia do upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi będą umieszczone na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zamówienia. Dokonaną zmianę treści warunków Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.
 • Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
 • Oferent ponosi koszty przygotowania oferty bez możliwości ich odzyskania od Zamawiającego.
 • Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie hospicjumojcapio.pl w zakładce O Hospicjum – Ochrona danych.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz aplikacyjny – załącznik nr 1
 2. Treść ogłoszenia

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej