Pszczyna, dnia  13.05.2015r.

Hospicjum Św. Ojca Pio

Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

43 – 200 Pszczyna

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wybór Wykonawcy  robót budowlanych dla realizacji  zadnia pn. „Realizacja I etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie” zgodnie z załączoną dokumentacja wykonawczą.

I.ZAMAWIAJĄCY

Hospicjum Św. Ojca Pio,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 43 – 200 Pszczyna

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

1. Siedziba Zamawiającego (ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 43-200 Pszczyna).

2. Strona internetowa Zamawiającego:  http://hospicjumojcapio.pless.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm)

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający realizuje I etap budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio polegający na wykonaniu prac związanych z wykonaniem zewnętrznych instalacji gazowych, wykonaniem sieci wodociągowej, wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, wykonaniem systemu zagospodarowania wody deszczowej, przebudową sieci NETIA, wykonaniem robót drogowych (zjazdu i drogi manewrowej bez ułożenia nawierzchni  i krawężników) oraz przebudową sieci elektrycznej.

Szczegółowy zakres prac został podany w przedmiarach  będących Załącznikiem nr 2 – Przedmiary.

Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją techniczną, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego i lokalizacją przedsięwzięcia na miejscu.

Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę wykona zabezpieczenie placu budowy i oznakowanie miejsca robót we własnym zakresie. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski, a wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia do prowadzenia prac w wymaganej specjalności.

UWAGA! Z przedmiaru sieci kanalizacji deszczowej ZAMAWIAJĄCY wyłącza instalację i montaż zbiornika retencyjnego o poj. 50m3.

V.  TERMIN REALIZACJI

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia 30.11.2015r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W WYBORZE WYKONAWCY.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferty powinny być składane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z:

a) aktualnym wyciągiem z KRS, albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaakceptowanym i zaparafowanym wzorem umowy Załącznik nr 3

c) oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4.Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy to wskazać poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w Oświadczeniu
i przedstawić stosowne dokumenty, o których tam mowa. Dokumenty te należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.

d) wykazem co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

e) oryginałem dokumentu upoważniającego do złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferty winny być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Formularz oferty, oświadczenia, wykazy muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy.

VIII. KRYTERIA OCENY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny:

L.P

Kryterium

Waga

1.

Cena brutto z poz. „RAZEM”

100% (100%= 100,00 pkt)

 1. Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt., pozostałe wg zależności:

Pbad.C= C min/Cbad x PC max

Gdzie:

Pbad.C –  punkty za kryterium cena  brutto z poz. „RAZEM” przyznane danej ofercie

C min –    najniższa cena z poz. „RAZEM” spośród ocenianych ofert

Czad –        cena z poz. „RAZEM” oferty badanej

PC max-     maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena

Wykonawca dokonując wyceny oferty winien dokonać wyceny każdej z poniższych pozycji odrębnie tj.

Lp.

Roboty

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

1 Wykonanie zewnętrznych instalacji gazowych
2 Wykonanie sieci wodociągowej
3 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
4 Wykonanie systemu zagospodarowania wody deszczowej z wyłączeniem zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 wraz z jego montażem
5 Przebudowa NETIA
6 Część drogowa – etap I
7 Przebudowa sieci elektrycznej
RAZEM:
 1. Materiały na wykonanie robót oraz sprzęt dostarcza Wykonawca.
 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone w Umowie. Dlatego też przy obliczaniu ceny należy objąć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę  punktów.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w SIEDZIBIE Hospicjum Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej Curie, 43-200 Pszczyna  do dnia 20 maja 2015 r. Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresować na adres Zamawiającego, opatrzyć nazwą, adresem Wykonawcy i oznaczyć: „Oferta na Realizację I etapu budowy Hospicjum – Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 17.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Forma porozumiewania pisemna, telefoniczna, fax, poczta elektroniczna.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy w przypadku przedstawienia równorzędnych ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie Wykonawców o wyniku postępowania

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana w ciągu 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie 2 – dniowym, Zamawiający wybiera kolejną ofertę najkorzystniejszą cenową spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego ich badania.

XI. DANE KONTAKTOWE OSOBY ZOBOWIĄZANEJ DO UDZIELANIA INFORMACJI

Dodatkowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenie Pani Teresa Buczak pod numerem telefonu 601 243 415 oraz adresem e:mailpio@hospicjumojcapio.pless.pl. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu robót w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panią Teresą Buczak.

 1. XII. ZAŁĄCZNIKI

– formularz ofertowy – Załącznik nr 1

– przedmiary – Załącznik nr 2

– wzór umowy – Załącznik nr 3

– oświadczenie – Załącznik nr 4

Załączniki nr 1 i nr 3 i nr 4 musza być podpisane przez osobę wskazaną w KRS lub zaświadczeniu o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź innym rejestrze. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis  Wykonawcy (np. w formie skanu)

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
 4. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 5. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w  rozumieniu art.66 § 1k.c.
  1. Wykonawcy uczestniczą w zaproszeniu do składnia ofert na własne ryzyko  i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od wyboru Wykonawcy.
  2. Ocena zgodności ofert z wymaganiami  Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie  Wykonawca zawarł w swej  ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami.

Zapraszam do składania ofert
Z poważaniem
Teresa Buczak
Prezes Hospicjum Św. Ojca Pio

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

– formularz ofertowy – Załącznik nr 1

– przedmiary – Załącznik nr 2

— przedmiary instalacje sanitarne

— przedmiary część drogowa

— przedmiary zew. instalacje gazu

— przedmiary przebudowa instalacji Netia

— przedmiary branża elektryczna

– wzór umowy – Załącznik nr 3

– oświadczenie – Załącznik nr 4

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl