Niniejszym informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego odwołujemy postępowanie dla realizacji zadania pn.”Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”.

2020.10.23


Przesunięcie terminu składania ofert dla realizacji zadania pn.„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”

 

2020.10.12

W związku z koniecznością ustalenia odpowiedzi na zapytania oferentów opóźnioną w wyniku sytuacji epidemicznej Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 26 października br. do godz. 12:00.

 


Zapytania wykonawców dla realizacji zadania pn.„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”

 

2020.10.07

W dniu 7.10.2020 r. wpłynęły następujące zapytania:

1.

 

  • Proszę o przedstawienia rozwiązanie projektowego w zakresie zabezpieczenia p.poż. stropu i sposobu montażu elementów wentylacji i klimatyzacji.
  • Proszę o jednoznaczne przedstawienie rozwiązania projektowego w zakresie montażu klap p.poż. na instalacji wentylacji  – wskazanie na przekroju miejsca montażu i typu klap p.poż. wraz z dokumentacją montażową.
  • Proszę o akceptację na zamianę dwóch mniejszych układów klimatyzacji z systemu VRF na systemy MULTI o tych samych wydajnościach chłodniczych.
  • Proszę o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej do czasu wyjaśnienia przez Państwa wszystkich wątpliwości w opisanych powyżej zakresach.
  • W związku z czasem oczekiwania na wyprodukowanie i dostawę central wynoszącym obecnie 8 tygodni proszę o wydłużenie terminu wykonania robót do co najmniej 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.

 

  • Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą elektroniczną tj. w postaci skanu przesłanego mailem (z uwagi na stan epidemiczny)?
  • Proszę o potwierdzenie, że w wycenia nie należy uwzględniać układu wentylacji i klimatyzacji jadłodajni.
  • Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń innych producentów niż wyszczególnione w projekcie z zachowaniem ich odpowiednich parametrów technicznych

 

 


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”.

2020.09.28

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Przedmiar – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4


2019.11.04

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O., gazu, kotłowni gazowej dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni” wybrano ofertę firmy „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 na kwotę 287 820,00 złotych brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 0/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.


 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O., gazu, kotłowni gazowej dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni”.

2019.10.25

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznych instalacji C.O., gazu, kotłowni dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Przedmiar – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4


2019.10.08

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie elewacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni oraz wykonanie opaski wokół budynku” wybrano ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane Figołuszka Bogdan, 43-200 Pszczyna, ul. Łowiecka 19, NIP 6381099670 na kwotę 166 050,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 0/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie elewacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni oraz wykonanie opaski wokół budynku”.

2019.09.26

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie elewacji dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni oraz wykonanie opaski wokół budynku. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Przedmiar – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4


 

2019.06.24

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie odgromienia dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA” wybrano ofertę firmy NOWEL Nowak Hieronim, ul. Kościelna 2, 43-215 Jankowice, NIP 6381281274 na kwotę 6765,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 0/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.


 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie odgromienia dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA”

2019.06.12

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie odgromienia w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Przedmiar – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4


 

2018.10.16

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”  wybrano ofertę firmy F.H.U. Łukasz Kiecza, 43-346 Bielsko-Biała ul. Daszyńskiego 97a, NIP 9372502122 na kwotę 57 118,74 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 74/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


2018.10.11

W związku z uwagami oferenta co do treści umowy po uzgodnieniu wprowadzono w niej zmiany. Uwagi są do wglądu w siedzibie Hospicjum.

Załącznik nr 2 – wzór umowy przybiera postać jak poniżej do pobrania.

Wzór umowy – załącznik nr 2


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”.

2018.10.08

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznych tynków w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3


2018.09.10

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”   wybrano ofertę firmy „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 na kwotę 115 673,74 złotych brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 74/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”.

2018.08.27

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

 


2018.05.29

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”  wybrano ofertę firmy NOWEL Nowak Hieronim ul. Kościelna 2, 43-215 Jankowice na kwotę 39 360,00 złotych brutto . Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”.

2018.05.20

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowej, systemu sygnalizacji pożaru dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

 


2018.04.18

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA”  wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Jan Baran,  43-200 Pszczyna, ul. Storczyków 22.

Protokół analizy ofert.

———————————————————————————————————–

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA.

2018.04.12

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej