Rozeznanie aplikacyjne nr 1/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

OPIEKUNA/OPIEKUNKI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków opiekuna osoby niesamodzielnej w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę) w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel działu Hospicjum św. Ojca Pio obejmującego opieką osoby niesamodzielne w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielęgnacja zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności),

e) współpraca z całym zespołem,

f) współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki,

g) dokumentowanie prowadzonej opieki,

h) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,

i) udział w naradach zespołu oraz spotkaniach, szkoleniach organizowanych w siedzibie Hospicjum.

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

a)      ukończyła lub jest w trakcie kursu opiekuna medycznego lub innego kurs opiekuna lub

b)      ukończyła „Szkolenie dla Opiekuna Osoby Niesamodzielnej” np. przeprowadzone przez organizatora (hospicjum) zakończone dyplomem,

c)       posiada prawo jazdy kat. B.

d)      dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

4. Do zaoferowania mamy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– powiększenie doświadczenia zawodowego,

– pracę w dobrym, zgranym zespole.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

– życiorys zawodowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

– formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa 19.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej