W ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiejod 1 września 2020 r. możliwe jest zgłaszanie osób niesamodzielnych do opieki. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).

KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY POMOCĄ ?

  • pomocą obejmujemy osoby w wieku 60+, którzy ze względu na stan zdrowia są niesamodzielni. Opieka dotyczy również opiekunów faktycznych tych osób między innymi w postaci grup wsparcia, szkoleń, konsultacji specjalistycznych;
  • są mieszkańcami terenu LSR Ziemi Pszczyńskiej: powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice

O przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej, pomocna jest karta oceny stanu chorego (załącznik 3).

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami  i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dla innych osób niż osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub osób których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, usługi w ramach projektu są częściowo odpłatne, zgodnie z Regulaminem.

CO JEST POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA?

Należy spełnić powyższe warunki oraz dostarczyć do siedziby Hospicjum następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); – tu musi być informacja o dochodzie
  • Skierowania do objęcia opieką (załącznik nr 2);
  • Karty oceny skali Barthel (załącznik nr 3);
  • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
  • Opcjonalnie – zaświadczenia o niepełnosprawności

Skierowanie i Karta oceny stanu klinicznego wystawiona powinna być przez lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń. Skierowanie i Kartę należy wydrukować (załącznik nr 2 i załącznik 3 dostępne poniżej) i przekazać lekarzowi kierującemu.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ ?

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane już od 1 września 2020 r.

Po przyjęciu zgłoszonej osoby powoływany jest zespól do opieki w skład którego wchodzi pielęgniarka, opiekun, psycholog/terapeuta lub osoba przeszkolona do udzielania wsparcia psychologicznego, rehabilitant.

W trakcie pierwszej wizyty określany jest harmonogram pomocy, plan.

Pomoc psychologiczna i rehabilitacyjna jest pomocą zależną od potrzeb. Przewidywane są dwie wizyty specjalistyczne na miesiąc.

Możliwe są wszelkie konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Hospicjum.

Tworzona jest grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Dla każdego pacjenta świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół.

Maksymalny czas sprawowanej opieki to 6 miesięcy.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych, niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Celem szczegółowym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na całym obszarze LSR Ziemi Pszczyńskiej. Założeniem działań projektu jest wzrost dostępności i wyrównania dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych przekładający się na wzmocnienie kapitału społecznego woj. śląskiego.

KONTAKT I DOSTĘP DO INFORMACJI MOŻLIWY JEST POPRZEZ:

  • biuro Hospicjum św. Ojca Pio ul. Marii Skłodowskie-Curie 1, 43-200 Pszczyna
  • stronę internetowej Hospicjum www.hospicjumojcapio.pl
  • telefon: 32 4457808, 601243415

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej